BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARINING O’QISH SAVODXONLIGINI OSHIRISH USULLARI VA MATN USTIDA ISHLASH
pdf

Keywords

Boshlang’ich ta’lim, o’quvchi, bilim, so’z, matnlar, o’qish darsi, harflarni bog’lash, alifbe, sharoit.

How to Cite

Usmonova Nigora Rustamjonovna. (2023). BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARINING O’QISH SAVODXONLIGINI OSHIRISH USULLARI VA MATN USTIDA ISHLASH. Conferencea, 18–21. Retrieved from https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2493

Abstract

Boshlang’ich sinflarda o’qitilayotgan ona tili hamda o’qish darslari adabiyot fanining tarkibiy qismi hisoblanadi. Dasturlarning o’qish va nutq o’stirish bo’limida o’tkaziladigan mashg’ulotlar mazmuniga, o’quvchilarni to’g’ri, ravon, ma’lum darajadagi tezlik bilan ifodali o’qishga o’rgatish, bolaning ona - Vatan, uning tabiati kishilar mehnatidagi qahramonlik, jasurlik, milliy istiqlol g’oyalarini ular ongiga singdirish kabi bilimlarni boyitish orqali o’quvchilarning bilim, ko’nikma malakalari kengaytiriladi, shakllanadi va mustahkamlanadi. Mazkur maqolada ham shu kabi masalalar o’rin olgan bo’lib boshlang’ich sinf o’quvchilarining o’qish savodxonligi oshirish usullari va matn ustida ishlash haqida ilmiy mushohadalar o’rin olgan.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.