[1]
Sherali Shavkat oglu Khudaiberganov and Matniyoz Xamdam oglu Allayorov 2022. " COORDINATE SYSTEM". Conferencea . (Nov. 2022), 41–43.