[1]
Bafoyev Javohir Jasur o’g’li 2022. ADABIYOT YASHASA - MILLAT YASHAR. Conferencea . (Nov. 2022), 97–101.