(1)
Bafoyev Javohir Jasur o’g’li. ADABIYOT YASHASA - MILLAT YASHAR. conf 2022, 97-101.