GEOGRAFIYA TA’LIMIDA O’QUVCHILARNING TANQIDIY FIKRLASH KO’NIKMALARINI KLASTER METODI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH
pdf

Keywords

muammoli ta’lim, amaliy mashg’ulotlar tabiat qo’ynida bajarish, o`quv atlaslari, xarita,yozuvsiz xaritalar, klaster metodi, tanqidiy fikrlash ko’nikmasi.

How to Cite

Atabayeva Mavjuda Rustamovna. (2023). GEOGRAFIYA TA’LIMIDA O’QUVCHILARNING TANQIDIY FIKRLASH KO’NIKMALARINI KLASTER METODI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH. Conferencea, 137–139. Retrieved from https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/2568

Abstract

Geografiya darslarida o’quvchilarning mustaqil va tanqidiy fikrlashini takomillashtirish uchun muammoli vaziyatlar asosida dars tashkil etish eng samarali uslubdir. Demak darsliklarimizda o’quvchi yoshiga mos shunday metodlarga tayanishimiz kerakki, u o’quvchiga tanqidiy fikrlashni o’rgatibgina qolmasdan, o’z ustida ishlashga, loyihalar tuzishga undasin, bir so’z bilan ijodkor va faol avlodni tarbiyalasin. Natijada o’quvchilar geografiyani kundalik hayotimizning ajralmas bo’lagi ekanligini tushunib, mantiqiy fikrlash darajalari o’sadi.Ushbu maqolada kelajak avlodni ana shunday bilim berish usullari haqida so’z yuritilgan.

pdf
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.