2022: 5th ICRSEH-USA September
5th ICRSEH-USA September

Articles

Абдужаппарова Н.Э.
1-3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МУТАНТНОГО ГЕНА У БУДУЩЕГО РЕБЕНКА
pdf
Alimova Hilola Pulatovna, Voitova Gavhar Alisherovna
4-6
FACTOR ANALYSIS OF THE CAUSES OF UNSATISFACTORY OUTCOMES IN THE PERINATAL PERIOD IN WOMEN INFECTED WITH COVID-19
pdf
Alimova Hilola Pulatovna, Voitova Gavhar Alisherovna
7-10
THERAPEUTIC AND TACTICAL ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF PSYCHOEMOTIONAL DISORDERS IN PERINATAL WOMEN AGAINST THE BACKGROUND OF COVID-19 INFECTION
pdf
Axtamova Go’zal Ilhomovna
11-13
TIBBIYOT NIMA VA YAXSHI SHIFOKORLAR QANDAY BO’LADI
pdf
Quldasheva Makhmuda Nurmatjonovna
14-19
ISSUES OF ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN THE SUBJECT OF ECONOMIC AND SOCIAL GEOGRAPHY
pdf
Рахимов А. М., Акрамова Д. Ғ., Мамадов Б. А., Курбонов Б. И.
20-22
УСКОРЕНИЕ ТВЕРДЕНИЯ БЕТОНА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
pdf
Sagimbayeva Aqmaral
23-25
STYLISTIC MARKS OF LEXEMES IN EXPLANATORY DICTIONARIES OF THE ENGLISH LANGUAGE
pdf
Аликариева Аълохон Нуриддиновна
26-30
ПРОФЕССОР-ЎҚИТУВЧИЛАР МЕҲНАТ ФАОЛИЯТИ УНУМДОРЛИГИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ
pdf
Zhumaev Akmal Ubaydullaevich
31
CAUSES OF PERINATAL MORTALITY IN BUKHARA
pdf
R. B. Azizova
94-95
EARLY EPILEPTIC SEIZURES FOLLOWING A HAEMORRHAGIC STROKE
pdf
Auezova Svetlana Satniazovna
32-33
CORRECTION OF ANEMIA BY TRANSFUSIONS OF DONOR ERYTHROCYTES IN PATIENTS WITH APLASTIC ANEMIA RECEIVING IMMUNOSUPPRESSIVE THERAPY
pdf
Fayzullaev Jovhar Sulton o'g'li
34-43
TRANSFORMATORLAR TEXNIK DIAGNOSTIKA USULLARINI
pdf
доц. Мажидов Самариддин, Асс. Холиёров Асрор
44-49
СЦЕПЛЕНИЕ БЕТОНА С БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРОЙ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРЫ
pdf
Mamatkulov Murodjon Shukurovich, Abdullaev Fazliddin Farxod ogli, Xalmuratov Anvar Urunovich
50-53
PROBLEMS OF PRODUCTION OF EXTRA-BUDGETARY FUNDS IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND THEIR SOLUTIONS
pdf
Sharofova Nodira Sodiq qizi
54-58
O‘ZBEK NAZARIY TILSHUNOSLIGI TARAQQIYOTI
pdf
O‘rishev Qaxramon Oxunovich
59-65
BYUDJET TASHKILOTLARIDA BYUDJET HISOBI XALQARO STANDARTLARIDAN O’ZBEKISTON AMALIYOTIDA FOYDALANISHNING O’ZIGA XOS XUSIYATLARI
pdf
Ravshanov Sherzod Rakhmatovich
66-68
TAX POLICY OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE FERGANA REGION (late 19th-early 20th century)
pdf
Xamdamova Xanifaxon Shukurillayevna
69-71
“RUSTAMXON” DOSTONIDA PAREMALARNING QO‘LLANILISHI
pdf
Kushinova Rano Sotiboldievna
72-77
PEDAGOGICAL CREATIVITY AND ITS SPECIFIC ASPECTS
pdf
Rajabov Axtam Uktamovich, Jalilova Lola Jalilovna
78-84
GARRI POTTER VA SARIQ DEVNI MINIB ASARLARIDA MAGIK VA REALISTIK HAYOT UYG’UNLIGI
pdf
Mirsadullaev Mirlaziz Mirmuslimovich
85-89
MUSIC PEDAGOGICAL SKILLS OF THE MUSIC CULTURE TEACHER
pdf
Nargiza Akramova
90-91
ANALYSIS AND COMPARISON OF DIFFERENT IEEE802.11 PROTOCOLS
pdf
R. B. Azizova
92-93
INTERCONNECTIVITY OF EPILEPSY AND DEPRESSIVE DISORDERS AND THEIR CORRECTION
pdf
Kamalova Malika Ilhomovna
96-97
THE ROLE AND VALUE OF MRI IN DIFFERENT VARIANTS OF DURA MATER SINUS STRUCTURE
pdf
Khamdamov Batirjon Nusratillo ugli, Dobilov Humoyiddin Murodullayevich, Akramov Abdullo Ahmad ugli
98-100
TISSUE AND ORGAN ALTERATION DYSTROPHY HYALINOSIS AMYLOIDOSIS AND LIPIDOSIS
pdf
Дилдор Эшмуратова Уроловна
101-102
ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ТЕОНИМ КОМПОНЕНТЛИ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАРНИНГ ЛИНГВО-ПРАГМАТИК ХУСУСИЯТЛАРИ
pdf
Ахмедова С. М., Якубова Ф.
103-105
ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ
pdf
Keldiyeva Nargiza Boltayevna
106-113
ABDURAUF FITRATNING “ABULFAYZXON” DRAMASINI OʻRGANISHDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH
pdf
Atadjanova Nodirabegim Nasimkhoja qizi
114-117
SIGNS OF RELIGIOUS AFFILIATION IN RELATION TO THINKING AND SPEECH
pdf
Soliev Oybek Sokhibjon ugli
118-120
USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN TEACHING PEDAGOGICAL SCIENCE
pdf
Soliev Oybek Sokhibjon ugli
121-123
THE HISTORY OF THE ORIGIN OF THE WORD PEDAGOGY AND THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES WHEN TEACHING IT AS A SCIENCE
pdf
Mirzaolimov E. I., Pozilov M. K., Nishanbaev S. Z., Abdullaev G. R.
124-126
THE EFFECT OF NARCISSIN FLAVONOID ON THE PEROXIDATION PROCESS OF HEART MITOCHONDRIA MEMBRANE LIPIDS IN EXPERIMENTAL ISCHEMIA
pdf
Bobur Ismoilov Toxirovich
127-131
DUNYO TA’LIM TIZIMIDA KONSTRUKTIV MASALALARNING O’QITILISHI (boshlang’ich sinflar misolida)
pdf
Хамраева С. Б., Кадирова Д. Н.
132-138
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ЛЕНТ ПО ЗАДАННОЙ ПРОЧНОСТИ НА РАЗРЫВ
pdf
Yulduz Mamarajabova Chorshanbi qizi
139-142
BOSHLANG`ICH TA`LIM DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH
pdf
O`roqova Dildora Qodirovna, Rabbar Shoisoyev, Izzatilla Kenjayevich
143-145
TARIXIY SAMARQAND IRRIGATSIYA TIZIMLARI
pdf
Rustamov Davron Mukhamedovich, Lutpillaeva Nilufar Dilmurod kizi
146-150
HISTORY OF FORMATION OF UZBEK FOLK INSTRUMENTS
pdf
Nozima Zufarova
151-154
ISSUES FOR TRANSFORMATION OF HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION FOR ECONOMY
pdf
Kholov G.A.
155-157
DETERMINATION OF CORRELATION RELATIONSHIP BETWEEN HEMODYNAMIC INDICATORS AND BLOOD GAS COMPOSITION IN PATIENTS WITH COPD
pdf
Ozoda Eshqobilova Xalikulovna
158-160
LINGUO-STYLISTIC ANALYSIS OF MEDIA HEADLINES IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES
pdf
Allamuradov Oybek, Mukhtarov Elmurod
161-165
MORPHOMETRIC CHANGES OF SKELETAL MUSCLES OF ANIMALS IN THE POSTNATAL PERIOD (REVIEW OF LITERATURE)
pdf
Xo’jamberdiyev Ro’zimahammad Yigitali o’g’li
166-172
TA’LIM OLISH HUQUQINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI
pdf
Ихтиярова Гулнора Акмаловна, Темиров Фаррух Фахридинович, Курбанова Феруза Нуруллаевна
173-176
СИНТЕЗ КАРБОКСИМЕТИЛ ЭФИРОВ ХИТОЗАНА APIS MELLIFERA И ИЗУЧЕНИЕ ЕГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
pdf
Bayisbayev Javlon Nurlanovich
177-179
O‘ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK HOLATI VA RIVOJLANISHI
pdf
G'olibjon Doliyev, Qobilova Muazzam Axmadjonovna
180-183
PO'LAT SIMLARNI TERMIK QAYTA ISHLASH ORQALI MEXANIK XOSSALARINI OSHIRISH
pdf
Асрор Мухамедов
184-188
“ҚУТАДҒУ БИЛИГ”ДА БИЛИМСИЗЛИК БАЁНИ
pdf
Tursunova Xumora Nodirovna
189-191
TAKOMILLASHGAN "ILK QADAM"DAVLAT DASTURINING ISTIQBOLI
pdf
Mahbuba Ziyayeva
192-194
PEDAGOGICAL NEOLOGY AS A DOCTRINE OF THE NEW IN PEDAGOGY
pdf
Alikarieva Alokhon
195-199
STRENGTHENING THE SOCIAL ACTIVITY OF YOUTH STUDENTS AS A KEY FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION
pdf
Narmetova Zebo Azamatovna
200-203
SOMATIC PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES
pdf
С. Ф. Абдирасилов, М. С. Юлдашева
204-209
ТАСВИРИЙ САНЪАТ ДАРСЛАРИДА ТАРИХИЙ ШАХСЛАР СИЙМОСИНИ ЎРНИ
pdf
Yunusova Nafosat Abduhamidovna
210-214
LOR A'ZOLARNING KASALLIKLARI. ULARNING SABABLARI VA BELGILARI
pdf
Rustamov Shakhzodbek Shukhratjon ugli
215-217
CREATIVE ACTIVITY OF ARTISTIC TEAMS
pdf
Abdurakhimov Bobur Bokijon ugli
218-221
FORMATION OF TRADITIONS OF TEACHER DISCIPLES IN ARTISTIC TEAMS
pdf
Normirzayeva Muhayyo Olimovna
222-225
PEDAGOGICAL PROCESS AIMED AT DEVELOPING CHILDREN'S SPEECH, COMMUNICATION, READING AND WRITING SKILLS IN THE "LANGUAGE AND SPEECH" CENTER
pdf
Qodirova Zulfiya Karimovna
226-229
BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARIDA ILMIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISH TEXNOLOGIYASI
pdf
Xayitova N. D., Raxmatov O.B.
230-231
HUSNBUZAR KASALLIGINI DAVOLASHDA RETIN-A DORI VOSITASI BILAN RUX PREPARATINING BIRGA QO’LLASHDAGI SAMARADORLIK
pdf